นางสาวกนิษฐา หอมจันทร์

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
092-6862200
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2548-2552 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กำลังศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ