นางวรลักษณ์ พุทธชาติ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
062-3488055
อีเมล
ที่อยู่

ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2539 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ.2534-2549   บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด
พ.ศ.2549-2557   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ