นางจาริวรรณ ปานประเสริฐ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22509
อีเมล
ที่อยู่

ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2546 ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2553 ปริญญาโท ศศ.ม (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2546 บริษัททีวีไดเร็ค จํากัด (ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายจัดซื้อ)
พ.ศ.2551 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นักวิชาการศึกษา)