นายพรสมัคร ภูมิเขต

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานบริการการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22516
081-4540558
อีเมล
ที่อยู่

ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2548 - 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ
2542 - 2544 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2539 - 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ) อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ (อ.ศศ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2530 - 2532 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

2534 - 2535  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนโยธี กรุงเทพฯ)
2535 - 2545 พนักงานงานธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สาขาเอกมัย และสาขาอโศก)
2545 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความ
สมัคร ภูมิเขต. (2549, พฤษภาคม - สิงหาคม). เพื่อครอบครัวสุขสันต์...อย่าขัดแย้ง: อย่า “หย่า”. วารสารการบริหารและธุรการ. กรุงเทพฯ: งานจักรกลการพิมพ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 6(17): 53-55.
สมัคร ภูมิเขต. (2549, กันยายน-ธันวาคม). วิชาชีพนันทนาการ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. กรุงเทพฯ: สามลดา. 32(3): 38-44.

งานวิจัย
สมัคร ภูมิเขต. (2551). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การจัดการนันทนาการ).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
สมัคร ภูมิเขต. (2554). การศึกษาความพร้อมในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะพลศึกษา)

การนำเสนอผลงานวิชาการ
สมัคร ภูมิเขต. (2551). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ณ อาคาร วิจัยและารศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (นำเสนองานวิจัยปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

การบริการวิชาการ
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” ให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการนันทนาการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2551 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก
จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร