นางสาวอรัญญา นนทรีย์

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22520
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120