นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
0914131250
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2557 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ