นางสาวสุชีรา กองพารา

บุคลากรสายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22520
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120