นางสาวอ้อมใจ ไฝทาคำ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
0909692103
อีเมล
ที่อยู่

ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ. 2551 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2552 บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIMTHOMPSON)
พ.ศ. 2553 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ