นายสุพจน์ พ่วงศิริ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
089-1223139
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.2545 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ.2549 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ