นางกาญจนา รุ่งกำจัด

บุคลากรสายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 27010
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 2 อาคารกีฬา 2 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120