นายวรงค์ สุพร

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
081-8675246
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120