นางสุรีย์พร ศรีสุวรรณ์

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22514
02-649-5770
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120