นางสาวจารีรัตน์ จันทร์สำเภา

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักสื่อสารองค์กร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
081-8865829
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2558 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี