นางจิราภรณ์ เทพสาธร

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22567
089-1046980
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120