นางสาววิมลรัตน์ อุทัยวัฒนาทร

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22511
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น1 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120