คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
27 ส.ค.
เปิดรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

เชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรืออาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

อ่านต่อ..
13 ก.ย.
ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรมากความสามารถ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง อาจารย์อุดม วงศ์หอม และ อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์

อ่านต่อ..
01 ม.ค.
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

อ่านต่อ..
16 ส.ค.
ประกาศคณะพลศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ คณะพลศึกษา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรคณะพลศึกษา ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์