ทดสอบ

นางสาวเอ นามสมมติ
ศึกษาอยู่ระดับ
ปีที่ 4
วุฒิการศึกษา
BSc (Hons)
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาควิชา
ภาควิชาพลศึกษา