ทดสอบ

นางสาวเอ นามสมมติ
ศึกษาอยู่ระดับ
ปีที่ 4
วุฒิการศึกษา
BSc (Hons)
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ภาควิชา
ภาควิชาพลศึกษา