ข่าวสารทั้งหมด
16 ธ.ค. - 19 ม.ค. 2562
ทั่วไป

ปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวภาควิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมและให้คำชี้แนะการปฏิบัติตัวก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

09 ม.ค. - 09 พ.ย. 2563
ทั่วไป

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตใจ

ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ สมรรถภาพทางจิตใจ ของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย ชุดคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกซ้อม มีอาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ และทีมงาน ควบคุมดูแล

24 ม.ค. - 24 ต.ค. 2563
ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย คณะพลศึกษา ที่ผ่านการตรวจประเมิน AUN-QA

28 ม.ค. - 28 ต.ค. 2563
ทั่วไป

โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 อมรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ตัวชี้วัดกระบวนการหลักและกระบวนการรองของคณะพลศึกษา โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีเภสัชศาสต

28 ก.พ. - 28 พ.ย. 2563
ทั่วไป

อบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น

อาจารย์ ดร.กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา จัดอบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับนิสิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทีมงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสถานีน้ำมัน PT เมื่อวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

29 ส.ค. - 29 มิ.ย. 2563
ทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง โปรแกรม Zoom โดย รศ.ดรสนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณะผู้บริหาร

14 ส.ค. - 14 พ.ค. 2563
ทั่วไป

เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตผู้นำนันทนาการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิตผู้นำนันทนาการ รูปแบบ (Online)

04 ส.ค. - 08 เม.ย. 2563
ทั่วไป

โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมที่ 3

ภาพบรรยากาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่องกระบวนการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

20 ส.ค. - 21 เม.ย. 2563
ทั่วไป

“น้องพี่ ขี้สงสัย” โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการ

ภาพบรรยากาศ “น้องพี่ ขี้สงสัย” โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนันทนาการ (ออนไลน์) จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เมื่อเช้าที่ผ่านมา

21 ส.ค. - 21 เม.ย. 2563
ทั่วไป

โครงการบริการวิชาการ : เสวนาออนไลน์

การถ่ายทอดสดระบบออนไลน์ โครงการบริการวิชาการ : เสวนาออนไลน์  กิจกรรมที่ 1

บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

14 ก.ย. - 22 มิ.ย. 2563
ทั่วไป

วิทยากรรับเชิญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

18 ก.ย. - 22 ก.ค. 2563
ทั่วไป

แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2563 ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะพลศึกษา จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2563 ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)  

ทั่วไป

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี พ.ศ. 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี พ.ศ. 2563

17 ต.ค. - 19 เม.ย. 2563
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

24 ก.ย. - 19 มิ.ย. 2563
ทั่วไป

วันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา จัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

01 ต.ค. - 01 มิ.ย. 2563
ทั่วไป

โครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน