ข่าวสารทั้งหมด
12 ก.ค. - 12 ส.ค. 2562
ทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ประธานโครงการ ร่วมกับคณะทีมงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือการสถาบัน องค์กร จากทั่วประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้

23 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

05 ก.ย. - 05 ส.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ จัดทำโดยภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา นำโดย ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และอาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ วิทยากร ทีมคณาจารย์ ดำเนินกิจกรรม ครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากรองค์กรส่วนต่างๆทั่วประเทศ

11 ก.ย. - 11 ก.ย. 2562
ทั่วไป

“International Module in Physical Education, Health, and Welfare”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะพลศึกษา โดย อ.ดร.ลักษมี ฉิมวงษ์ อ.ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม อ.ดร.ชาญกิจ คำพวง และคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย นำโดย ภัทรพงศ์ ยุพดี พรชัย เค้าแก้ว มาบรรยายให้ความรู้และสอนปฏิบัติ ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยน จาก VIA University College

17 ก.ย. - 17 ต.ค. 2562
ทั่วไป

ตรวจการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 160th AUN-QA Program Assessment

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 160th AUN-QA Program Assessmentหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Bachelor of Science in Sports and Exercise Science Program Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University (SWU)

11 พ.ย. - 12 ก.ค. 2562
ทั่วไป

ร่วมงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ

อาจารย์ ธีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา PPH444 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ

ทั่วไป

 ดาวน์โหลดใบประกาศเข้าร่วมหรือรูปเล่มProceedding_2020 ที่นี่

ตามที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ทางคณะผู้จัดได้ลงลิ้งไฟล์ certificate  สำหรับผู้เข้าร่วม และ รูปเล่นฉบับเต็ม Proceedding_2020 สามารถดาวน์โหลด ที่นี่

19 ธ.ค. - 19 ก.ย. 2562
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีแต่งตั้งจากสภามวยโลก

อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ชี้ขาด ในการชกชิงตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกหญิง ณ เมืองลวีฟ ประเทศยูเครน

11 ธ.ค. - 19 ต.ค. 2562
ทั่วไป

นำเสนองานวิจัยปากเปล่าของนิสิตชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดกิจกรรม การนำเสนองานวิจัยปากเปล่า ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พลว 423 ภาคนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

13 พ.ย. - 13 ต.ค. 2562
ทั่วไป

การประเมินคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12- 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร องครักษ์

16 ธ.ค. - 19 ม.ค. 2562
ทั่วไป

ปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวภาควิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมและให้คำชี้แนะการปฏิบัติตัวก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

16 ธ.ค. - 16 ก.ย. 2562
ทั่วไป

ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร องครักษ์

26 ธ.ค. - 28 ก.ค. 2562
ทั่วไป

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณะพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพลศึกษาได้ให้การต้อนรับ Prof. NABEYAMA Takahiro และ Ms. HIDAKA Sachiko จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

09 ม.ค. - 09 พ.ย. 2563
ทั่วไป

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตใจ

ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ สมรรถภาพทางจิตใจ ของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย ชุดคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกซ้อม มีอาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ และทีมงาน ควบคุมดูแล

04 มี.ค. - 04 ส.ค. 2563
ทั่วไป

ประชุมสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2

ประชุมสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 รายงานความคืบหน้าโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

17 ม.ค. - 17 ส.ค. 2563
ทั่วไป

โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุฯ

อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะพลศึกษา คณาจารย์ ภาควิชา ทั้ง 5 ภาค ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุฯ มีอาจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัด

24 ม.ค. - 24 ต.ค. 2563
ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย คณะพลศึกษา ที่ผ่านการตรวจประเมิน AUN-QA

28 ม.ค. - 28 ต.ค. 2563
ทั่วไป

โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 อมรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ตัวชี้วัดกระบวนการหลักและกระบวนการรองของคณะพลศึกษา โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีเภสัชศาสต

03 ก.พ. - 03 ก.ย. 2563
ทั่วไป

การให้ความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การให้ความรู้ความเข้าใจในสหกิจศึกษา” โดย ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะพลศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของนิสิตคณะพลศึกษา

04 ก.พ. - 04 ต.ค. 2563
ทั่วไป

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร การจัดการบริหารฟิตเนสเซ็นเตอร์ และห้องพิพิธภัณฑ์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 ก.พ. - 12 ต.ค. 2563
ทั่วไป

สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ของนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอครั้งนี้

27 ก.พ. - 27 ก.ย. 2563
ทั่วไป

โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 โดยรับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดี คณะพลศึกษา กล่าวรายงาน โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย

28 ก.พ. - 28 พ.ย. 2563
ทั่วไป

อบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น

อาจารย์ ดร.กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา จัดอบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับนิสิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทีมงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสถานีน้ำมัน PT เมื่อวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

10 มี.ค. - 10 ก.ย. 2563
ทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้ผ่านการรับรอง ระดับ International

ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะพลศึกษา ที่ได้ผ่านการรับรอง ระดับ International (AUN-QA Accreditation) โดย อาจารย์นุชรี เสนาคำ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้รับมอบ

10 มี.ค. - 10 ต.ค. 2563
ทั่วไป

รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศีกษา รับมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom ProfessionalStandards Framework ; UKPSF)

11 มี.ค. - 03 ก.ย. 2563
ทั่วไป

สัมมนาเชิงปฏิบัติ“การออกแบบ” โครงการสอนระยะยาวทางพลศึกษาให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างรายวิชา

เมื่อ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติ“การออกแบบ” โครงการสอนระยะยาวทางพลศึกษาให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างรายวิชา โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 4

13 มี.ค. - 13 ต.ค. 2563
ทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา "Trends in Sport and Exercise Research" โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

14 มี.ค. - 14 ก.ค. 2563
ทั่วไป

โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา และเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต

ภาพโครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา และเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา ระหว่างวันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 ณ บ้านเพชรรัตน์ โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

13 มี.ค. - 13 ส.ค. 2563
ทั่วไป

พัฒนานักกีฬาไตรกีฬาและไอร่อนแมน

อาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพลศึกษา ได้เรียนเชิญวิทยากรมากความสามารถ อาจารย์นิวัธน์ อิ่มอ่อง ผู้ฝึกสอนไตรกีฬาและไอร่อนแมน มาบรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนานักกีฬาไตรกีฬาและไอร่อนแมน

17 ก.ค. 2563
บัณฑิตศึกษา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟัง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟัง ONLINE JOURNAL CLUB 2 หลักสูตร ปร.ด.และ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ทั่วไป

ประกาศคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพลศึกษา ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็น ทุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนนิสิตเรียนดี