ข่าวสารทั้งหมด
10 เม.ย. - 10 เม.ย. 2562
ทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาธารณสุข : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หัวข้อ “การประเมินผู้บาดเจ็บและการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐาน” และสาธิตเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี : AED) ให้กับนิสิตภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา โดยเชิญ อาจารย์ยุพยง ทีปประสาน และคณะ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์

27 มี.ค. - 27 มี.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะปี 2

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ หัวหน้าโครงการ จัด โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะปี 2 เพื่อติดตามการพัฒนานักเรียน โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบบลชุมพล ว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

26 เม.ย. - 26 ม.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากปัญหาสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากปัญหาสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษา โดยนิสิตภาควิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการ ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้การจัดการสัมมนาเชิงวิชาการทางพลศึกษา

21 มิ.ย. - 21 มี.ค. 2562
ทั่วไป

Cognitive Training and Assessment on Elite Athletes

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรมร่วม WorkShop เรื่อง Cognitive Training and Assessment on Elite Athletes ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

12 ก.ค. - 12 ส.ค. 2562
ทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ประธานโครงการ ร่วมกับคณะทีมงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” รุ่นที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือการสถาบัน องค์กร จากทั่วประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้

23 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

19 ส.ค. - 20 ก.พ. 2562
ทั่วไป

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand

04 ส.ค. - 08 ก.พ. 2562
บัณฑิตศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระเบียบข้อกำหนดในการเรียนแต่ละหลักสูตร

06 ส.ค. - 06 ก.พ. 2562
ทั่วไป

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กิจกรรมประชุมสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรคณะพลศึกษา ได้ทราบถึงการดำเนินงานที่ผู้บริหารคณะ

10 ส.ค. - 10 เม.ย. 2562
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีนักกีฬายูยิตสูของ มศว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นายวงศพัทธิ์ สุกุมลจันทร์ และนายพิชญา ผิวปานแก้ว นิสิตพลศึกษา นักกีฬายูยิตสูของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทย ในรายการ THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019 ผลการแข่งขัน คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

19 ส.ค. - 19 เม.ย. 2562
ทั่วไป

มอบรางวัลเกียรติยศอิสริยาภรณ์ (Olympic Order Posthumously)

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับมอบรางวัลเกียรติยศอิสริยาภรณ์ (Olympic Order Posthumously) จาก คุณธิติมา อินทรปาณ ภรรยาของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีตคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ไอโอซี

23 ส.ค. - 23 ม.ค. 2562
ทั่วไป

สพล วิทยาเขตอ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน

อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีคณะพลศึกษา อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬา ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

22 ส.ค. - 31 มี.ค. 2562
ทั่วไป

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา คณะผู้บริการ ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Eiji Ito จาก WAKAYAMA University และ Assoc. Prof. Shiro Yamaguchi จาก University of Marketing and Distribution Sciences ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมคณะพลศึกษา รวมถึงห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

05 ก.ย. - 05 ส.ค. 2562
ทั่วไป

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมนันทนาการ จัดทำโดยภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา นำโดย ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และอาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ วิทยากร ทีมคณาจารย์ ดำเนินกิจกรรม ครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากรองค์กรส่วนต่างๆทั่วประเทศ

07 ก.ย. - 07 พ.ค. 2562
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษาและเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมงานพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจกรรมพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีคณะพลศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะพลศึกษาและเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา มีอาจารย์พิพัฒน์ตันพิบูลย์วง กล่าวรายงาน

11 ก.ย. - 11 ก.ย. 2562
ทั่วไป

“International Module in Physical Education, Health, and Welfare”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะพลศึกษา โดย อ.ดร.ลักษมี ฉิมวงษ์ อ.ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม อ.ดร.ชาญกิจ คำพวง และคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย นำโดย ภัทรพงศ์ ยุพดี พรชัย เค้าแก้ว มาบรรยายให้ความรู้และสอนปฏิบัติ ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยน จาก VIA University College

17 ก.ย. - 17 ต.ค. 2562
ทั่วไป

ตรวจการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 160th AUN-QA Program Assessment

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ 160th AUN-QA Program Assessmentหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Bachelor of Science in Sports and Exercise Science Program Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University (SWU)

18 ก.ย. - 18 มิ.ย. 2562
ทั่วไป

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เข้าศึกษาดูงานคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ภาพบรรยากาศคณาจารย์ คณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เข้าศึกษาดูงานคณะพลศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนักเรียนอยากเข้าศึกษาต่อในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬา

19 ก.ย. - 19 มิ.ย. 2562
ทั่วไป

งานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 มีคณาจารย์ผู้ใหญ่ ศิษย์เก่า บุคลากรเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

19 มิ.ย. 2563
ทั่วไป

งานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 มีคณาจารย์ผู้ใหญ่ ศิษย์เก่า บุคลากรเข้าร่วมงานในครั้งนนี้
ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

21 ก.ย. - 21 มิ.ย. 2562
ทั่วไป

อบรมระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศ ด้วยภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา จัดอบรมระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเรื่องการจัดทำระบบและประเมินระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

24 ก.ย. - 24 ก.พ. 2562
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับโล่ประทานเกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562”

23 ก.ย. - 23 เม.ย. 2562
ทั่วไป

งานมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข็มตราสัญลักษณ์

วันที่ 23 กันยายน 2562 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้จัดงานมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข็มตราสัญลักษณ์ ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

24 ก.ย. - 24 ก.พ. 2562
ทั่วไป

งานวันมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ภาคาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยการวางพวงมาลา และร่วมกันร้องเพลงลูกพระบิดา มีอาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

24 ก.ย. - 24 มิ.ย. 2562
ทั่วไป

ศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดี ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับโล่ประทานเกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น

27 ก.ย. - 27 พ.ค. 2562
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนันทนาการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รายวิชาสัมมนาทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ สำหรับนิสิตปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ โดย อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธุ์ อาจารย์ผู้สอน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนันทนการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนันทนาการ”

16 ก.ย. - 16 เม.ย. 2562
ทั่วไป

ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวีดีทัศน์ในสตูดิโอ

ภาควิชาสันทนาการ หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (ผู้สอน) ได้จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวีดีทัศน์ในสตูดิโอ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PER224 Technology and Digital Media for Recreation

01 ต.ค. - 01 เม.ย. 2562
ทั่วไป

ค่ายพักแรม

[ปริญญาตรี] เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภาควิชาสันทนาการ หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดย อ.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร (ผู้สอน) ได้จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการทำอาหารก่อนไปเข้าค่ายพักแรม ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา PER211 CAMPING (ค่ายพักแรม) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ณ บริเวณโดยรอบลานสระน้ำ คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

14 ต.ค. - 14 มิ.ย. 2562
ทั่วไป

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยที่อับอากาศ

อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยที่อับอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่อับอากาศ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

18 ต.ค. - 18 พ.ค. 2562
ทั่วไป

วันความปลอดภัย 5ส และอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมจัดงาน “วันความปลอดภัย 5ส และอนุรักษ์พลังงาน” ณ บริษัท นาสโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

31 ต.ค. - 30 เม.ย. 2562
ทั่วไป

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียนเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก บริษัท จี เอส ที คอนเซาท์ติ้ง จำกัด โดย อ.ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ มาอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 

11 พ.ย. - 12 ก.ค. 2562
ทั่วไป

ร่วมงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ

อาจารย์ ธีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา PPH444 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ

27 ก.พ. 2563
ทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน : โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน : โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

02 ก.พ. 2563
ทั่วไป

เปิดรับสมัคร มศว องครักษ์ วิ่งเพื่อรักสุขภาพ swu Ongkharak Run for Love & health

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มศว องครักษ์ วิ่งเพื่อรักสุขภาพ swu Ongkharak Run for Love & health ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์