ข่าวสารทั้งหมด
01 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561
ทั่วไป

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

วิจัย

ทดสอบข่าววิจัย 1

ทดสอบข่าววิจัย 1

วิจัย

ทดสอบข่าววิจัย 2

ทดสอบข่าววิจัย 2

22 ก.พ. 2561
ทั่วไป

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส กรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มศว ได้นำนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส โดยมีการเผยแพร่ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสื่อการเรียนรู้ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

22 ก.พ. 2561
ทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยงานบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ มี ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มาเป็นวิทยากร เรื่อง การออกแบบการสอน โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพลศึกษา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

23 ก.พ. 2561
ทั่วไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายตัวชี้วัดทางพลศึกษาสู่ แผนการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายตัวชี้วัดทางพลศึกษาสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าหลักการในการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์ค้นคว้านำเสนอประเด็นปัญหาหรืองานวิจัยทางวิชาการได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์

26 ก.พ. 2561
ทั่วไป

โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว องครักษ์ ปีที่ 3

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว องครักษ์ ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ แม่บ้าน นิสิต มศว ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

07 มี.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ จัดโครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะ วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและสุขภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีอย่างประสิทธิภาพสูงสุด โดย นายชัยณรงค์ มินศรี นายก อบต.ชุมพล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนจากโรงเรียน วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนบ้านทำนบ โรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนบ้านคลอง 14  ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล จ.นครนายก