ข่าวสารทั้งหมด
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

16 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2563
ปริญญาตรี

งานSWU OPEN HOUSE 2020

งานSWU OPEN HOUSE 2020 ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

08 เม.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ Certified Strength and Conditioning Specialists® (CSCS®) จากสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั่วไป

 ดาวน์โหลดรูปเล่ม Proceedings

ตามที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th ICSES and 6th ACPES Conference 2020 แบบออนไลน์ ทางคณะผู้จัดได้ลงลิ้งไฟล์ รูปเล่มฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

14 พ.ค. - 06 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คณะพลศึกษา ได้จัดการประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการแบบลีน"

ทั่วไป

การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม. รุ่นที่ 2

อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสุกล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.” รุ่นที่ 2

ทั่วไป

กองคลังแจ้งข่าว

แจ้งคณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 1.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 2.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 3.ว 89 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ Senior fellow ของประเทศอังกฤษ (UKPSF)

08 ก.ค. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

27 ก.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

เปิดรับทุนการศึกษา จากคณาจารย์ภายในคณะพลศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ กับนิสิตคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

27 ก.ค. - 31 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Timeline ของ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

02 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน (Zoom meeting)   

03 ส.ค. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาสันทนาการ

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ (แบบออนไลน์ ) ปีการศึกษา2564 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

04 ส.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษา เพื่อเตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)

05 ส.ค. - 31 มี.ค. 2564
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ Fellow (FHEA) จาก UKPSF

06 ส.ค. - 01 มี.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสัมมนาสะท้อนผลปฎิบัติการสอน ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

11 ส.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่ากับนักจิตวิทยาการกีฬา กับ โตเกียวโอลิมปิกเกมส์

เรื่องเล่ากับนักจิตวิทยาการกีฬา กับ โตเกียวโอลิมปิกเกมส์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 ส.ค. - 31 ส.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพลศึกษา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ที่มีความสนใจในทางวิชาการ มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติ และรายวิชาตลอดจบหลักสูตร ให้กับระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์แนบมา

08 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

บริการตรวจวัดและประเมินด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและประเมินด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ บริการบริการตรวจวัดและประเมินด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กับทุกหน่วยงาน

10 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ แอฟพลิเคชัน Zoom

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus)  จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ผลงานวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตตม์ สหนาวิน ที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง A health impact assessment of long-term exposure to particulate air pollution in Thailand ในวารสาร Environmental Research Letters ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

10 ก.ย. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะพลศึกษา 

10 ก.ย. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประเมินในรูปแบบเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ 

10 ก.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิต รับทุนการศึกษา ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 31 ก.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”

ภาพการประชุมอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom” คณะพลศึกษา จัด โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

10 ก.ย. - 01 พ.ค. 2564
บัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

10 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ก.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง กล่าวถึงสุดยอดคนไทย เป็น 1 ใน 6 ผู้ประเมินผู้ตัดสินในโอลิมปิก 2020 รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

10 ก.ย. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาชมรมยูยิตสู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู (e-Referee) จากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

10 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การใช้ยา และสมุนไพรที่ถูกต้องและเหมาะสมในผู้สูงอายุ ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รายวิชา สธ214 สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214 : Health Aspects of Aging) ซึ่งเป็นรายวิชาของ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

10 ก.ย. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การบริหารงานสาธารณสุข PPH313 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ313 การบริหารงานสาธารณสุข  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

10 ก.ย. - 01 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

NCDs ในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคสองเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพจิต และกาย ในผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 รายวิชา สธ 214 สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214:Health Aspects of Aging)ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ออนไลน์)

17 ก.ย. - 30 พ.ย. 2564
ปริญญาตรี

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา เชิญอาจารย์พิเศษ ให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข” กับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 

06 ต.ค. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณมูลนิธิบ้านสุทธาวาส นำโดยคุณภาศิณี อมรพัชระ รองประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์มอบเงินให้แก่นิสิต คณะพลศึกษา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

06 ต.ค. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

12 ต.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่าครูพลศึกษาที่คิดถึง

อดีตเหรียญทองเซียพเกมส์สู่เจ้าสำนัก ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ อดีตอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ยังจับเป้าซ้อมให้นักมวยไทยรุ่นหลานไม่มีวันหยุด

19 ต.ค. - 28 ก.พ. 2564
ปริญญาตรี

การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU-JITSU SAT VIRTUAL SPORTS 2021 CHAMPIONSHIP

นักกีฬาชมรมยูยิตสูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU-JITSU SAT VIRTUAL SPORTS 2021 CHAMPIONSHIP ระหว่างวันที่ 1-21 ต.ค. 64

19 ต.ค. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

การสื่อสารต่าง GEN

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แสนทวี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง การสื่อสารต่าง GEN

15 พ.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มานำเสนอ หัวข้อ และประเด็นที่น่าสนใจ ให้กับนิสิต

16 พ.ย. - 01 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟขั้นพื้นฐาน Lv.1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

18 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ "ครบรอบ 46 ปี วันสถาปนาคณะพลศึกษา"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ประจำปี 2564 ครบรอบ 46 ปี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

18 พ.ย. - 30 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

19 พ.ย. - 31 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ร่วมส่งใจเชียร์นักตบลูกยาง ตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน และประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 24 พฤศจิกายน 2564