ข่าวสารทั้งหมด
25 มี.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ต่างๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมาตรวจเช็คห้องเรียน ห้องประชุม หรือทำการจองห้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องงานบริการวิชาการ หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 22516 ในวันเวลาราชการ

30 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะพลศึกษา และไม่ขัดต่อความสงบสุข เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

27 มิ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1

โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) จัดขึ้นโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม

27 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565
ทั่วไป

งานUniversity PR Network Expo 2022

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพรสมัคร ภูมิเขต หัวหน้างานบริการการศึกษาและทีมงาน ได้ออกบูธในงาน University PR Network Expo 2022

05 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี”

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยสู่สังคม วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2565

05 ก.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

คณบดีคณะพลศึกษา และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

06 ก.ค. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม 

21 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ แรกพบคณะพลศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ "แรกพบ" แต่ละสาขาวิชาของคณะพลศึกษา 2565 

17 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

08 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591)

10 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (รายวิชา ศษ491)  (รายวิชา ศษ591)

17 ส.ค. - 17 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่1

17 ส.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 11 สิงหาคม 2535

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำนันทนาการในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

22 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากร

การอบรมหลักสูตร “Sports Strength and Conditioning Program 2022 Mentorship Program Training by SAT” ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

25 ส.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 ปลูกฝังกิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกีฬา สร้างความกลมเกลียวส่งเสริมการรักใคร่ความเป็นพี่เป็นน้องของคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ด้วยสโมสรคณะพลศึกษา จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

05 ก.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565

คณะพลศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสเป็นภาคเรียนการศึกษาปี 2565 และนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะพลศึกษา

05 ก.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565  ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

05 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

การเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ให้แก่นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

การพัฒนาบุคลากร

1. การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  กลุ่มคณาจารย์  2. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย 3. การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

10 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2. แบบฟอร์มของส่วนทรัพยากรบุคคล (งานทรัพยากรบุคคล)

23 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ งาน แสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสาธิต

23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

เช้าวันที่ 23 กันยายน 2565 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี

10 ต.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชม

20 ต.ค. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการบูรณาการ การเรียนแบบโมดูล

ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการบูรณาการ การเรียนแบบโมดูล โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

26 ต.ค. - 15 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9

โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9 ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา PER411 การจัดการแข่งขันเกม-กีฬา โดยมีนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ 

31 ต.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

คณะพลศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้

คณะพลศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้ 

15 พ.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

พิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565

ภาพพิธีมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเข็มตราสัญลักษณ์ แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุข 

15 พ.ย. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

งานเทศกาลเยาวชนโลก (World Youth Festival 2022 Bangkok) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหารคณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมจัดงานเทศกาลเยาวชนโลก (World Youth Festival 2022 Bangkok) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

22 พ.ย. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

รายวิชา HEG302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่3

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล ได้นำนิสิตฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ในรายวิชา HEG302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา

22 พ.ย. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ลงปฏิบัติภาคสนาม รายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล นำนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ลงปฏิบัติภาคสนามให้พื้นที่ อำเภอบ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

24 พ.ย. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการวันครบรอบสถาปนา 47 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะพลศึกษาจัดโครงการวันสถาปนา คณะพลศึกษา ครบรอบ 47 ปี ประจำปี 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล

23 พ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

25 พ.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น (Basic CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)

ภาพฝึกการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น โดยคณะบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จาก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบนมราชกุมารี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 

28 พ.ย. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ISO14001:2015 และ ISO45001:2018

โครงการการบูรณาการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ  ตลอดจนเพื่อนิสิตสาธารณสุขศาสตร์มีแนวทางและประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการทั้ง 2 ระบบ

28 พ.ย. - 01 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ

กิจกรรม PE SWU Be Active Be Healthy กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ  โดยมีอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวเปิดงาน

28 พ.ย. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

นิสิตนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ในรายวิชา HEG202 โรคและการป้องกันโรค

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล ได้ให้นิสิตนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ในรายวิชา HEG202 โรคและการป้องกันโรค

29 พ.ย. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ปีการศึกษา 2565 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

01 ธ.ค. - 30 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมนิทรรศการ เปิดโลกการศึกษา "การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต" 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการ เปิดโลกการศึกษา "การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต" 2565 

07 ธ.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาอบรมเรื่องการทำงานในที่อับอากาศและที่สูง ณ SHAWPAT 

07 ธ.ค. - 01 ธ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน”

โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการ

09 ธ.ค. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

คณาจารย์คณะพลศึกษา มศว เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ และ อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัย เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 

12 ธ.ค. - 01 ก.ค. 2565
ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและฝึกซ้อม ของบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและฝึกซ้อม ของบัณฑิต คณะพลศึกษา มศว วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

22 ธ.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทก436 ภาคนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

22 ธ.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ปฐมนิเทศฝึกวิชาชีพนิสิต วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา มศว

เมื่อเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณาจารย์ ภาควิชา ร่วมให้โอวาท ชี้แนะการปฏิบัติตนและอวยพร แก่ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

26 ธ.ค. - 29 ก.ย. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน

 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน” รายวิชา ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 405 มศว

12 ม.ค. - 31 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล)

กิจกรรมที่ 1.6 การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่สุขภาวะ : คลินิกนักวิ่ง คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกโภชนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในชุมชนเมือง

17 ม.ค. - 15 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

17 ม.ค. - 30 พ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา 

03 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2566
ปริญญาตรี

"การคัดกรองผู้ป่วย(Triage) ตามความเร่งด่วน" (Emergency Severity Index) และคัดกรองอุบัติภัย บาดเจ็บหมู่ (Mass casualty triage)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก พว. จันทรา จินดา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มาเป็นอาจารย์พิเศษ ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การคัดกรองผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน"

09 ก.พ. - 22 ส.ค. 2566
ปริญญาตรี

การอบรมทำความเข้าใจขั้นตอนดับเพลิงขั้นต้นเพื่อตระหนักเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง พร้อมแนวการรับมือป้องกันเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสอนน้องดับเพลิง อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้น จากวิทยากร ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
09 ก.พ. - 31 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง

อ.ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ และ อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง จัดโดย หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ 

13 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินรางวัลแก่ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. สาธิต ประจัญบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ที่สนับสนุนเงินรางวัลแก่ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

13 มี.ค. - 30 พ.ย. 2566
ทั่วไป

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Yamaguchi Takahisa, Director of Department of Sport Science, Sendai University ประเทศญี่ปุ่น 
13 มี.ค. - 01 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร ศศ.บ.ผู้นำนันทนาการ ปีการศึกษา 2565

เมิ่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 201 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

13 มี.ค. - 18 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

ฝึกปฏิบัติ ทักษะชีวิต การดำรงชีพและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมกลางแจ้ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นำนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกปฏิบัติ ทักษะชีวิต การดำรงชีพและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมกลางแจ้ง

13 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : จัดสัมนาฝึกงานครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

13 มี.ค. - 01 ม.ค. 2566
ปริญญาตรี

รายวิชา PH319 ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายวิชา PH319 ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นิสิต มีความสามารถ ความรู้และทักษะ ประสบการณ์รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

13 มี.ค. - 30 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

รายวิชา สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน PH317 Organization and Community Health Network Management

ภาพบรรยากาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในหัวข้อ “การดำเนินงานของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และ รูปแบบของการเชื่อมประสานขององค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายในลักษณะต่างๆ”

13 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์

17 มี.ค. - 31 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมต่อเนื่อง โดยวิทยากร วศ. จป.ว วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ และ Guest อ.เอมอริน อารีย์ มาบรรยาย ในเรื่องความปลอดภัยคปภ.ในการทำงานเคลื่อนย้ายวัสดุ งานยกและปั้นจั่น 

13 มี.ค. - 01 พ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 มีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา

ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมสุขภาพและกีฬา นวัตกรรม เรื่อง ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการสวมใส่สายรัดคางของหมวกนิรภัย (Helmet chinstrap wear sensor system)

13 มี.ค. - 01 ก.พ. 2566
ปริญญาตรี

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานเครื่องจัก โดยนำนิสิตเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

24 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2566
ทั่วไป

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา ขอบเขตการตีพิมพ์ สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา สาขาสันทนาการ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขั้นตอนการส่งบทความ

28 มี.ค. - 31 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

มศว องครักษ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ SWU Ongkharak Run for Love & health 2023

ภาพงาน มศว องครักษ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ SWU Ongkharak Run for Love & health 2023 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยมูลนิธิ มศว เพื่อสังคม 

28 มี.ค. - 31 ม.ค. 2566
ปริญญาตรี

"คืนสู่เหย้า สุขศึกษา" คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม "คืนสู่เหย้า สุขศึกษา" ประจำปี 2566 โดยภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มศว ประสานมิตร

28 มี.ค. - 31 ส.ค. 2566
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็น ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพทางกาย เพื่อฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 

28 มี.ค. - 31 ม.ค. 2566
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่ ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ FHEA ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) โดย สถาบัน (Advance HE) 

28 มี.ค. - 30 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บุคลากร จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

04 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว

04 เม.ย. - 02 ต.ค. 2566
บัณฑิตศึกษา

การฝึกปฏิบัติในการจัดการองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 3 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล ได้นำนิสิตสาขาสาธารณสุขศาตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ลงไปฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 23

05 เม.ย. - 01 ส.ค. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงาน บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 มีนาคม และ 4 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์  ได้นำนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงาน

05 เม.ย. - 30 ก.ย. 2566
ทั่วไป

โครงการยกระดับสู่ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะพลศึกษา

ภาพโครงการยกระดับสู่ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ องครักษ์ วันที่ 5 เมษายน 2566 

18 เม.ย. - 30 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

ภาพการศึกษาดูงานของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 3

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้ และเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานด้านการบริหารงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

25 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางแสน

นันทนาการกลางแจ้ง รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยมอบูรพา ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางแสน 

27 เม.ย. - 30 พ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

27 เม.ย. - 01 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 เมษายน 2566 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08 พ.ค. - 01 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

สานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พาลดฝุ่นหน้าพระลาน

ในวันที่ 26 เมษายน 2566 อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเสวนา “สานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พาลดฝุ่นหน้าพระลาน” ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์พุแค

08 พ.ค. - 01 ม.ค. 2566
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 โครงการนักกีฬาและโครงการต่างๆ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

08 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2566
ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คณะพลศึกษา

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 

08 พ.ค. - 27 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

"การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้AED"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 กศ.บ.สุขศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้AED"  รายวิชา HEM205 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ

09 พ.ค. - 01 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ FHEA – Fellow of the Higher Education Academy  ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

09 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2566
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ คณะพลศึกษา

เปิดรับสมัคร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน”

12 พ.ค. - 31 ก.ค. 2566
ทั่วไป

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ อาจารย์ภาควิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

12 พ.ค. - 15 ส.ค. 2566
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. อัจฉริยะ เอนก ผศ.ดร. วิทิต มิตรานันท์

ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Osteogenic Effects of Aerobic Both Sides Utilized Ball Versus Aerobic Step Training in Premenopausal Women” ในวารสารนานาชาติ

18 พ.ค. - 23 มิ.ย. 2566
ทั่วไป

คณะพลศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

คณะพลศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย.66

22 พ.ค. - 31 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

กิจกรรม "41 ปี สันท์ศรี RC Return

กิจกรรม "41 ปี สันท์ศรี RC Return วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 21.00 น. ณ โรงยิม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (อาคาร 1)

22 พ.ค. - 01 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

กิจกรรม "41 ปี สันท์ศรี RC Return ช่วงเสวนาอัธยาศัย “นักนันทนาการ โอกาส”

"41 ปี สันท์ศรี RC Return ช่วงเสวนาอัธยาศัย “นักนันทนาการ โอกาส” พี่ๆ แนะนำธุรกิจ เปิดเส้นทางการทำงาน วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงยิม คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร