โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

         วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะพลศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิต คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่าน ทางแอพพลิเคชั่นซูม (Zoom meeting)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ คณะพลศึกษาได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตัวสำหรับนิสิตใหม่ และยังมีให้บริการงานห้องสมุด โดยหัวหน้าส่วนงานและส่วนกิจการหอพัก มาให้คำแนะนำ

        

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น