คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม

คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายของโครงการ ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการฯ ร่วมด้วย อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา คณาจารย์ และนิสิตคณะพลศึกษา และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหนองแสง เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย
1 ธันวาคม 2560 นันทนาการสร้างสุข ลดอุบัติเหตุผู้สูงวัย การทรงตัว
8 ธันวาคม 2560 นันทนาการการละคร ลิเกมนต์รักลูกทุ่ง กินอย่างไรให้มีความสุข
15 ธันวาคม 2560 นันทนาการสร้างสุข สุขภาพจิต โยคะสำหรับผู้สูงอายุ
22 ธันวาคม 2560 ย้อนวัยวันวาน งานกาชาด แอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุ
5 มกราคม 2561 วัฒนธรรมชุมชนสร้างสุขภาพ กิจกรรมทางกายยางยืด
12 มกราคม 2561 ถอดบทเรียน มอบเกียรบัตร พิธีปิดโครงการ