โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีวุฒิผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ตลอดจนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น