โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะปี 2

                      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ หัวหน้าโครงการ จัด โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะปี 2 เพื่อติดตามการพัฒนานักเรียน โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบบลชุมพล ว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่นทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจที่มีผลให้เกิดทักษะที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14 ตำบลชุมพล จังหวัดนครนายก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น