การประเมินคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

                      ภาพบรรยากาศ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12- 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร องครักษ์
#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น