ขอแสดงความยินดี

             ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น