โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

          ขอเชิญนิสิต คณะพลศึกษา เข้าร่วม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบครูมืออาชีพ” (รายวิชา ศษ491)
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคาร 14 ชั้น7 ห้อง 705 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น