โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน

           ขอเชิญนิสิต คณะพลศึกษา เข้าร่วม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาสะท้อนผลหลังปฏิบัติการสอน เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา: How to Success” (รายวิชา ศษ 391) ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น