โครงการบริการสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม การตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น

           นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา นำกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในโครงการบริการสุขภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยกิจกรรม การตรวจสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น การประเมินภาวะโภชนาการ การคัดกรองสายตา และให้ความรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เสริมสร้างความปลอดภัยการจราจรทางบกและ การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อัคคีภัยในโรงเรียน วันที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการให้กับชุมชนของหลักสูตร กศ.บ.(สุขศึกษาและพลศึกษา) การฝึกประสบการณ์ตรง และปลูกฝังจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนของนิสิต

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น