นิสิตนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ในรายวิชา HEG202 โรคและการป้องกันโรค

            วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล ได้ให้นิสิตนำเสนอนวัตกรรมสื่อการสอนสุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ ในรายวิชา HEG202 โรคและการป้องกันโรค นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่2

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น