เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ NTNU ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก College of Sports and Recreation มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการทำงานร่วมกับในอนาคต โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมหารือ ณ ห้อง 202 ศูนย์กีฬา สิรินธร มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น