อาจารย์ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน

วันที่ 10 เม.ย. 61 คณะพลศึกษา มศว ยินดีต้อนรับ อาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 49 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของคณะพลศึกษา มศว เข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬา มศว และฟังบรรยายพิเศษจาก อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์