คณาจารย์และนักกีฬาคอร์ฟบอลจาก National Taipei University of Education (NTUE) ประเทศไต้หวัน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย ได้นำคณาจารย์และนักกีฬาคอร์ฟบอลจาก National Taipei University of Education (NTUE) ประเทศไต้หวัน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะพลศึกษา รวมถึงพิพิธภัณฑ์กีฬา ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรและอาจารย์ ดร.พนิตา คำภูษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ