ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส กรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มศว ได้นำนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โดยมีการเผยแพร่ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสื่อการเรียนรู้ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้สร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทดลองและปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ผ่านวิทยากร นิทรรศการ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ทางคณะพลศึกษา ต้องขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร บุคลากรของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส กรุงเทพมหานคร ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ พาเยี่ยมชมนิทรรศการ และอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน