โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพลศึกษา กิจกรรมที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561   คณะพลศึกษา โดย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา”  ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องมติธรรม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและเพิ่มคุณค่าให้กับบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  ได้รับเกียรติวิทยากร  2 ท่าน  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ  อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน  และคุณไชยวิทย์  แจ่มเที่ยงธรรม