โครงการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยงานบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ มี ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มาเป็นวิทยากร เรื่อง การออกแบบการสอน โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพลศึกษา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์