โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว องครักษ์ ปีที่ 3

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของเครือข่ายนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ มศว องครักษ์ ปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ แม่บ้าน นิสิต มศว ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์