ประกาศขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการ

           ประกาศขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) คณะพลศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สำหรับการประกวดนวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อกำหนดตามลิ้งค์ หรือ scan QR Code

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น