การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น