แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

                เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กีฬาสิรินธร อาคารปฏิบัติการกีฬาทางนำ้ คณะพลศึกษา และสระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ในการใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยต่อไป มี รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดี คณะพลศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ผู้ช่วยประสานงานและแนะนำสถานที่

ขอบคุณภาพ
รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น