แนวทางปฏิบัติของนิสิตคณะพลศึกษา เรื่องการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติของนิสิตคณะพลศึกษา เรื่องการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ให้นิสิตขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัดตามระเบียบที่ ศบค.ประกาศว่าเป็นจังหวัดในพื้นที่ควบคุมลักษณะใด โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบลงนามอนุญาตให้ออกนอกจังหวัดได้
2. นิสิตต้องเขียน Timeline เป็นเวลา 15 วัน ก่อนเข้าหอพัก และนำติดตัวมาส่งเจ้าหน้าที่หอพักและสำเนา 1 ชุด ส่งฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ คณะพลศึกษา
3. ให้เดินทางเข้าหอพักในระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ.64 โดยแจ้งความประสงค์วันที่จะขอเข้าหอพักในแบบฟอร์มที่ส่งให้ด้านล่าง
4. ให้กักตัวเองในหอพักเป็นเวลา 14 วัน (ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.64)
5. ช่วงเวลากักตัวเอง 14 วัน ให้นิสิตอยู่ในบริเวณหอพัก ไม่ออกไปทำกิจกรรมใดใดนอกบริเวณหอพัก
6. ขณะกักตัวเองในหอพัก นิสิตต้องรายงานตัวทุกวันกับเจ้าหน้าที่หอพักที่ปฏิบัติงาน ตามที่หอพักกำหนด
**รายละเอียดการปฏิบัติตนของนิสิตเพิ่มเติม ทางหอพักจะแจ้งให้นิสิตทราบเป็นรายบุคคลตามความเสี่ยงย้อนหลังของนิสิต และให้ปฏิบัติตนตามประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิตอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตคณะพลศึกษา เรื่องการเข้าพักในหอพักนอก ม.มีดังนี้
1. ให้นิสิตปฏิบัติตนตามระเบียบของจังหวัดนครนายกในการเข้าพักอาศัย
2. นิสิตต้องเขียน Timeline เป็นเวลา 15 วัน ก่อนเข้าหอพัก นำส่งฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ คณะพลศึกษา และสำเนา 1 ชุดส่งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
3. ให้เดินทางเข้าหอพักในระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ.64
4. ให้กักตัวเองในหอพักเป็นเวลา 14 วัน (ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.64)
5. ช่วงเวลากักตัวเอง 14 วัน นิสิตต้องอยู่ในหอพักตนเองเท่านั้น (ต้องไม่ไปสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยง เช่น ร้านค้า/ร้านอาหาร/อื่นๆที่มีคนจำนวนมาก) และไม่เข้ามาในบริเวณคณะ/มหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 22 ก.พ.64
**รายละเอียดการปฏิบัติตนของนิสิตเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการสาธารณสุขจังหวัดนครนายกที่เข้ามาดูแล
**ทั้งนี้ขอให้นิสิตทุกคนปฏิบัติตนตามระเบียบและประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต ประกาศคณะพลศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัย และประกาศจังหวัดนครนายก อย่างเคร่งครัด
จากฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า และกิจการพิเศษ คณะพลศึกษา

ลิ้งค์ที่ 1 แจ้งความประสงค์เข้าหอพัก เฉพาะนิสิตคณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 1

ดาวน์โหลด (Download)

ลิ้งค์ที่ 2 แจ้งความประสงค์เข้าหอพัก เฉพาะนิสิตคณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ที่พักทั้งหอใน มหาวิทยาลัย และนอก มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด (Download)

ลิ้งค์ที่ 3 สำหรับนิสิตคณะพลศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อรายงานตัวเข้าหอพักตามที่คณะพลศึกษากำหนด

ดาวน์โหลด (Download)

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น