แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

            ประกาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร      

             เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น