ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะพลศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพลศึกษา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะพลศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพลศึกษา เรื่อง “EdPEx  สำหรับผู้บริหาร”  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ 

08.30 - 08.45 น.        ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.        พิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

                             - กล่าวรายงานโครงการ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ

                             - เปิดโครงการ โดย คณบดีคณะพลศึกษา

09.00 – 12.00 น.        บรรยาย ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การออกแบบโครงการสำหรับการ

                                สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะพลศึกษา สำหรับผู้บริหาร หมวด 3 ลูกค้า

                                หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดการความรู้”

                                1.1 หลักสูตรที่มาศึกษา

                                1.2 บริการทางการศึกษา ได้แก่ กระบวนการคัดเลือก การรับเข้า การลงทะเบียน การวิจัยชั้นเรียน ทุนการศึกษาและที่อยู่อาศัย บริการด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี                                          สารสนเทศ

                                1.3 บริการวิชาการ/วิจัย/พัฒนาศักยภาพนิสิต

                                วิทยากรโดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี  เลาหประสิทธิพร  

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.        (ต่อ) ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง ““การออกแบบโครงการสำหรับการ

                                สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะพลศึกษา สำหรับผู้บริหาร หมวด 3 ลูกค้า

                                หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดการความรู้”

                               1.1 หลักสูตรที่มาศึกษา

                               1.2 บริการทางการศึกษา ได้แก่ กระบวนการคัดเลือก การรับเข้า การลงทะเบียน การวิจัยชั้นเรียน ทุนการศึกษาและที่อยู่อาศัย บริการด้านความปลอดภัย 

                                     เทคโนโลยีสารสนเทศ

                               1.3 บริการวิชาการ/วิจัย/พัฒนาศักยภาพนิสิต

                               วิทยากรโดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี  เลาหประสิทธิพร                                             

                                16.00 – 16.20 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx                                  

                                พร้อมตอบข้อซักถาม                            

16.20 – 16.30 น.       ปิดโครงการ

หมายเหตุ :

  1. คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี นำเสนอคนละ 15 นาทีเกี่ยวกับโครงการในแผนยุทธ์ศาสตร์กับผลลัพธ์ หมวด 7 ซึ่งเชื่อมโยงกับ EdPEx ในแต่ละหมวดที่รับผิดชอบ
  2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการบรรยาย 2 ช่วง

 ช่วงเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.

  1. กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข่าวสารและกิจกรรมอื่น