บรรยากาศคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษาเข้าร่วมประชาพิจารณ์

             วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 -​ 12.00 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษาเข้าร่วมประชาพิจารณ์ และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจที่ต้องการให้คณะพลศึกษา และคณบดีคณะพลศึกษาดำเนินการในช่วง 4 ปี ข้างหน้าที่จะดำรงตำแหน่ง ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 301 และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีกรรมการสรรหาที่เป็นผู้แทนบุคลากร จำนวน 3 ท่าน รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดคณะพลศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น