ขอเชิญบุคลากรและนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม Scan QR Code หรือ https://bit.ly/33WZF8z เพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 7 ผลลัพธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ