ต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21

           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้บริหารคณะ ในการต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมชม ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น