ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4)

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4) ในครั้งนี้แบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท

1.นวัตกรรมการเรียนการสอน (สายวิชาการ)
2.นวัตกรรมพัฒนากระบวนการทำงาน (สายปฏิบัติการ, สายบริหาร)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารและธุรการ คุณวิมลรัตน์ อุทัยวัฒนาทร (หัวหน้างานบริหารและธุรการ) คุณอรัญญา นนทรีย์ (มาร์) โทรศัพท์ 22520

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น