โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิตคณะพลศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564
[กิจกรรมช่วงเช้า] หัวข้อ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อใช้ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
[กิจกรรมช่วงบ่าย] กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพทางกายและการสื่อสารสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์  กลุ่มที่ 2 ผู้นำทางด้านสุขภาพ ยุว อสม.
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธัญชนก ขุมทอง และอาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์
ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
เข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ผ่าน Application “Zoom”
Meeting ID: 971 890 1281
Passcode: 140565

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น