ภาพการอบรม โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

            ภาพการอบรม โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง “เกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ บุคลากร คณะพลศึกษา มี รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา อาจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น