โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การตรวจสุขภาพอนามัย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อสร้างเสริมสุชภาพอนามัยและสุขภาพที่ดี ซึ่งได้มีฐานมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการตรวจสุขภาพอนามัย วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์, อาจารย์ ดร.สุธีรา เมืองนาโพธ์ และอาจารย์ ดร.พันธสิริ คำทูล
2. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวงและอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์
3. กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากนิสิตคณะพลศึกษา รวมถึงคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น