โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

          กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงอายุ โดยการใช้ผ้าขาวม้า ทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น โดยคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) จัดขึ้นโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบน ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะองค์รวมแบบบูรณาการ สำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ มีกิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงอายุ โดยการใช้ผ้าขาวม้า เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้นเพื่อสามารถกลับนำไปใช้ได้ในผู้สูงอายุ หรือคนทั่วไป มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา มาเป็นผู้สาธิต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้สูงอายุและพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น